Persbericht

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

Op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de Kamer deze dinsdag een voorontwerp van wet goedgekeurd, dat een steunregeling instelt voor spoorwegondernemingen die per gespreid vervoer goederen vervoeren

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per treinSteunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Dit nieuwe subsidiesysteem voor het rangeren is een Europese primeur. Het is een essentiële hefboom onze ambitieuze doelstelling te bereiken om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030. Deze steunregeling biedt ook indirecte steun aan alle bedrijven die de duurzame keuze maken om het spoor te gebruiken om hun goederen te vervoeren. Eén goederentrein op het spoor betekent 50 vrachtwagens minder op de weg. Dat is goed voor het klimaat, goed voor onze economie en goed voor de verkeersveiligheid.”

De steunregeling van 15 miljoen euro moet deze spoorwegondernemingen aanmoedigen om voor hun rangeeractiviteiten gebruik te maken van het automatische rangeerterrein van Antwerpen-Noord, in de Haven van Antwerpen, door een deel van de kosten voor het gebruik van dit terrein te vergoeden. Door de kosten van het rangeren te verlagen, maken we het vervoer van wagonladingen concurrentiëler dan andere vervoerswijzen.

Het verspreid vervoer speelt een belangrijke rol in de Belgische economie. Er is een specifieke steun nodig, gezien de extra vaste kosten, met name voor personeel en infrastructuur. Deze steun zal dus bijdragen tot de doelstelling van de regering om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen, met duidelijke positieve gevolgen voor het milieu, de mobiliteit, de duurzame ontwikkeling en de verkeersveiligheid, alsook voor de economie.

De steunregeling kadert in het Plan Goederenvervoer dat op 30 september 2022 werd goedgekeurd door de ministerraad en een “modal shift” van de weg naar het spoor bewerkstelligt, omdat het de concurrentiepositie van de trein versterkt.

Het voorontwerp word voor advies aan de Raad van State voorgelegd, om het daarna ter ondertekening voor te leggen aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het voorontwerp van wet werd dinsdag in eerste lezing goedgekeurd door de Commissie Mobiliteit van de Kamer.