Communicatie

Het syntheseverslag van het overlegplatform over de luchthaven Brussel-Nationaal is beschikbaar

Op initiatief van vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet is gedurende bijna twee jaar een overlegplatform bijeengekomen dat alle belanghebbenden van dit dossier samenbracht om te proberen oplossingen te identificeren om de geluidsoverlast en de milieuverontreiniging veroorzaakt door de activiteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal te verminderen. De vorm, doelstellingen en resultaten van deze Staten-Generaal zijn ongeprecedeerd. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart stelde een verslag op van alle besprekingen, de pistes die in de toekomst moeten worden verkend en de standpunten die door alle partijen werden ingenomen. Dit verslag is nu beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Visuel d'illustration (avion)Ph. Unsplash

Ten eerste bracht het overlegplatform belanghebbenden samen die nooit eerder op zo'n systematische manier bij elkaar waren gebracht. Dit was een primeur. En bovenal een essentiële voorwaarde om te proberen duurzame en structurele oplossingen te vinden voor de zeer complexe problematiek van het overvliegend verkeer boven Brussel.

Dit platform  bood ook een antwoord op de verplichting van de federale staat om een « Staten-Generaal » te organiseren, naar aanleiding van de beslissing van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 30 mei 2018.

De deelnemers (maar liefst 80 verschillende entiteiten) kwamen tussen 30 september 2021 en 26 juni 2023 negen keer bijeen. De zittingen concentreerden zich zowel op technische interventies (om de deelnemers te voorzien van betrouwbare en objectieve informatie die ze nodig hadden om de uitdagingen waar het in de debatten om ging te verduidelijken) als op de tientallen convergerende en divergerende voorstellen die door de partijen naar voren werden gebracht.

Ongeacht de kwaliteit van de dialoog, kan het verslag door het aanhouden van grote inhoudelijke meningsverschillen tussen de actoren die bij het dossier betrokken waren, niet omschreven worden als een "Pact voor de luchthaven Brussel-Nationaal en haar toekomst". Dat het proces niet tot een definitief consensusstandpunt kon leiden, is niet verwonderlijk gezien de fundamenteel uiteenlopende belangen tussen de verschillende actoren. Toch heeft deze aanpak het mogelijk gemaakt om stappen in de goede richting te zetten. We hebben gemerkt dat enkele tegenstellingen konden worden overwonnen, met voorstellen gemotiveerd door het algemeen belang en het verzamelen van positieve meningen.

Na de afronding van het Platform diende de voorzitter Koen Milis, directeur van het Directoraat-Generaal Luchtvaart, (en via hem het DGLV van de FOD Mobiliteit en Vervoer) een verslag in bij de regering en publiceerde het in opdracht van de minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Dit syntheseverslag* geeft zo volledig en objectief mogelijk het reilen en zeilen van de debatten weer. Het brengt alle documenten en informatie samen die gedeeld werden door de leden van het Platform en externe betrokkenen, evenals de standpunten en meningen van de verschillende betrokken partijen over de oplossingen die moeten worden geïmplementeerd. Dit was een belangrijke doelstelling van dit overlegplatform, en die is nu behaald: het grote publiek en de besluitvormers een schat aan informatie ter beschikking stellen die nuttig is om deze complexe kwestie te begrijpen en toekomstige beslissingen te nemen. Dit verslag moet het nu mogelijk maken om inzichten te bieden voor de regerings- en parlementaire acties die in de toekomst met betrekking tot dit onderwerp zullen worden ondernomen.

Sinds het begin van de legislatuur heeft de minister van Mobiliteit beslist om methodisch te werk te gaan om duurzame oplossingen te vinden die beantwoorden aan de legitieme verwachtingen van de Brusselaars, de Vlamingen en de Walen. De publicatie van dit verslag was een essentiële stap in dit proces. De volgende stap zal zeer binnenkort komen, met een update van de quota-counts, d.w.z. de geluidsniveaus die van toepassing zijn op vliegtuigen die onze nationale luchthaven gebruiken.

De levenskwaliteit en de gezondheid van de omwonenden verbeteren en tegelijk een duurzame toekomst garanderen voor de luchthaven en de duizenden mensen die er werken: dat zijn de doelstellingen die de minister van Mobiliteit verdedigt en vastberaden zal blijven verdedigen.

 

*Het syntheseverslag is beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer