Persbericht

Vliegroutes Brussel-Nationaal – Georges Gilkinet nodigt de vele betrokken partijen uit voor een overlegplatform, in een poging om zo tot een oplossing te komen

Vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, nodigt nu, begin september 2021, de verschillende betrokkenen bij het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem uit: verenigingen van omwonenden, en economische en operationele spelers. Zij komen samen op de eerste vergadering van het Overlegplatform. Dat platform zet hij op in een poging om oplossingen te vinden in dit bijzonder complexe dossier. De minister wil bijdragen aan een verbetering van de situatie voor de omwonenden, gezien de geluidsoverlast en de milieuhinder van de luchthaven van Brussel-Nationaal.

Bijzonder zware politieke, stedenbouwkundige en juridische erfenis

Al sinds de aanleg, tientallen jaren geleden, ligt Brussels Airport vlakbij Brussel: een internationale hoofdstad waarvan zowel de stadskern als de rand door de jaren heen nog dichtbebouwder geworden is. Veel Brusselaars en omwonenden van Brussels Airport hebben al jaren te lijden onder geluidsoverlast en milieuvervuiling die verbonden zijn met de luchtvaartactiviteit.  

In het licht van deze zeer complexe politieke, stedenbouwkundige en juridische erfenis wil de federale regering een oplossing vinden om de geluidshinder te verminderen en de rechtsonzekerheid waarmee Brussels Airport wordt geconfronteerd, weg te nemen.

Georges Gilkinet: “Sinds ik in functie ben, kreeg ik bijzonder veel vragen van burgers die niet kunnen slapen, of thuis heel veel last hebben door de vluchten over hun huis. Ik begrijp hen: het is begrijpelijk en terecht dat ze gezond en rustig willen wonen. Tegelijkertijd is er tijd en luisterbereidheid nodig om een dergelijk kluwen aan geschillen te ontwarren.”

Technische werkgroep en Overlegplatform

In een poging om bij te dragen tot duurzame oplossingen, is de aanpak van minister Gilkinet methodisch en gebaseerd op dialoog. Na eerst te hebben geluisterd naar de belangrijkste betrokken actoren, heeft hij twee concrete stappen ondernomen.

Georges Gilkinet: "In juni van dit jaar heb ik een technische groep opgericht. Die bestaat uit piloten en specialisten van de FOD Mobiliteit (DGTA), Skeyes en Brussels Airport. Hun opdracht is om technische oplossingen voor te stellen en te testen, om zo de hinder te beperken. In september nodig ik alle betrokken partijen, met inbegrip van verenigingen en gemeenten, uit om deel te nemen aan een speciaal daartoe opgericht overlegplatform. Zo kan de dialoog worden hervat. Ik wil een ruimte voor gesprek creëren waar iedereen vrijelijk en met wederzijds respect zijn bezorgdheden kan uiten... en naar die van anderen kan luisteren.

 

Dialoog tussen vele partners

De combinatie van de economische activiteiten van een internationale luchthaven en het welzijn van de omwonenden staat nu centraal in deze georganiseerde dialoog. Om dit mogelijk te maken werd in juli een externe en onafhankelijke moderator benoemd. Zij organiseert deze vergaderingen met vertegenwoordigers van de gemeenten van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die hebben te maken  met verschillende van de vastgestelde problemen, zoals de aanvliegroute via baan 01, het opstijgen via baan 07 of de linker- of rechterbocht via baan 25R.

 

De verenigingen van omwonenden en de betrokken gemeenten, de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen en Brussels Airport, of de DGTA,... iedereen zal zijn standpunt naar voren kunnen brengen en voorstellen kunnen doen. Het kan dan gaan over de exploitatievoorwaarden van de luchthaven, de te volgen vliegroutes en hun gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de start- en landingsbanen van de luchthaven, en vooral ook over de invoering van technische oplossingen om de gevolgen van het luchtverkeer voor de omwonenden te beperken en hen te beschermen tegen de veroorzaakte milieuhinder.

Dit overlegplatform vormt trouwens ook een antwoord op de verplichting van de Belgische Staat om een Staten-Generaal te organiseren, naar aanleiding van de beslissing van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 30 mei 2018.

Verder is er ook een impactstudie aan de gang om de geluidsimpact van vluchten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onafhankelijk te beoordelen. Deze studie is toevertrouwd aan de firmabureau ENVISA en de resultaten worden uiterlijk op 1 juni 2022 aan de betrokken partijen meegedeeld, overeenkomstig het arrest van 9 december 2020.