Persbericht

Steunregeling voor het verspreid goederenvervoer per trein

De ministerraad keurde op 24 maart 2023 op voorstel van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat een steunregeling instelt voor spoorwegondernemingen die per gespreid vervoer goederen vervoeren.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: “Eén goederentrein haalt meer dan 50 vrachtwagens van de weg. Dat is goed voor het klimaat, voor onze economie en voor de verkeersveiligheid. Met deze steun zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van het Plan Goederenvervoer dat de regering in september heeft goedgekeurd. Het is het resultaat van een constructief overleg met de economische wereld en in het bijzonder met de logistieke spelers, en biedt een nauwkeurig stappenplan. Dit systeem van subsidies voor het rangeren is een primeur in Europa en een essentiële hefboom om onze ambitieuze doelstelling te bereiken, namelijk een verdubbeling van het goederenvervoer per spoor tegen 2030. We geven hiermee indirecte steun aan de bedrijven die het spoor verkiezen en zo zorgen we ook voor minder files, minder luchtvervuiling en meer verkeersveiligheid.”

De steunregeling van 15 miljoen euro moet deze spoorwegondernemingen aanmoedigen om voor hun rangeeractiviteiten gebruik te maken van het automatische rangeerterrein van Antwerpen-Noord, in de Haven van Antwerpen, door een deel van de kosten voor het gebruik van dit terrein te vergoeden.

Het verspreid vervoer speelt een belangrijke rol in de Belgische economie. Er is een specifieke steun nodig, gezien de extra vaste kosten, met name voor personeel en infrastructuur. Deze steun zal dus bijdragen tot de doelstelling van de regering om het volume van het goederenvervoer per spoor te verdubbelen, met duidelijke positieve gevolgen voor het milieu, de mobiliteit, de duurzame ontwikkeling en de verkeersveiligheid, alsook voor de economie.

De steunregeling kadert in het Plan Goederenvervoer dat op 30 september 2022 werd goedgekeurd door de ministerraad en een “modal shift” van de weg naar het spoor bewerkstelligt, omdat het de concurrentiepositie van de trein versterkt.

Het voorontwerp word voor advies aan de Raad van State voorgelegd, om het daarna ter ondertekening voor te leggen aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.