Persbericht

Geen slavernij op onze wegen

Tijdens de Europese Raad van 9 december 2021 deed Georges Gilkinet een oproep aan de Europese Commissie en aan zijn collega-transportministers: "Laten we samen strijden tegen sociale dumping, voor meer respect voor vrachtwagenchauffeurs en voor een milieuvriendelijker vervoer."

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet nam het initiatief om de problematiek van de sociale dumping op de agenda te plaatsen van de Europese Raad van Transportministers die op donderdag 9 december 2021 in Brussel plaatsvond.

 

 

Een economische en sociale realiteit

Het afgelopen decennium is het aantal chauffeurs uit derde landen (uit niet-Europese landen) die in dienst zijn van Europese bedrijven exponentieel gestegen, zonder dat dit kan worden gelinkt aan een vergelijkbare toename van de logistieke activiteiten in de EU.

 

Dit betekent dat Europese chauffeurs worden vervangen door andere chauffeurs, die minder betaald krijgen, slechter worden behandeld en niet altijd goed zijn opgeleid. En aangezien de geboden arbeidsvoorwaarden verslechteren, is het niet meer mogelijk jongeren voor het beroep aan te trekken, en nog minder vrouwen onder hen, ondanks de Europese ambities op dit gebied.

 

Met zowat 250.000 chauffeurs uit derde landen die in 2020 in dienst werden genomen, stelt zich dus vooral een opportuniteit voor grote Europese logistieke operators om de concurrentie te doden en marktaandeel te winnen door stap voor stap een monopoliesituatie te creëren, ten nadele van de werknemers en de planeet.

 

We moeten er dan ook absoluut over waken dat hun winsten niet primeren op de sociale verworvenheden uit het EU-Mobiliteitspakket. Het beleid van de EU mag zich niet beperken tot een uitbesteding aan arbeidskrachten die onbevredigende arbeidsvoorwaarden en lonen aanvaarden. 

 

Georges Gilkinet: "Chauffeurs aantrekken van buiten de EU is nuttig voor onze bedrijven om tijdelijke tekorten aan chauffeurs op te vangen. Maar het was nooit de bedoeling de chauffeurs uit de EU onherroepelijk in de kou te zetten. En evenmin dat hun arbeids- en sociale omstandigheden erop zouden achteruitgaan. En evenmin dat de meest milieuvriendelijke vervoerswijze op oneerlijke wijze concurreert met vrachtwagens met kunstmatig lage prijzen. Het is tijd om collectief na te denken en oplossingen voor te stellen."

 

 

Oplossingen voor een socialer en duurzamer wegvervoer

In het licht van de sociale dumping is het van essentieel belang om deze vorm van oneerlijke concurrentie te bestrijden, om het beroep van vrachtwagenchauffeur te herwaarderen en hen in de hele Europese Unie billijk te vergoeden. Er moet een einde komen aan de logica van tariefuitholling in het internationale vervoer.

 

De Europese Commissie moet ook toezien op de naleving van de Europese regels, die met name voorschrijven dat de bevoegde instanties van de lidstaat van vestiging jaarlijks ten minste 20% van de afgeleverde bestuurdersattesten moet controleren op conformiteit. 

 

Georges Gilkinet: "Tot slot pleit ik ervoor om rekening te houden met de reële kosten van het wegvervoer voor het milieu. Om een succesvolle modal shift naar het spoor of de binnenvaart tot stand te brengen, moeten we niet alleen investeren in het spoor, maar ook een einde maken aan de sociale dumping, die het wegvervoer een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert."