Persbericht

De as Brussel-Luxemburg in de Green Deal: de Luxemburgse en Belgische ministers van Mobiliteit lanceren een oproep aan de Europese Commissie

Gezamenlijk persbericht van de heer François Bausch, vicepremier en minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en de heer Georges Gilkinet, vicepremier en minister van Mobiliteit

2021 is het Europees jaar van het spoor, maar ook het jaar van het Next Generation herstelplan. Grensoverschrijdende spoorwegmobiliteit moet het speerpunt worden van het Europese groene pact. De Luxemburgse en Belgische ministers van Mobiliteit hebben hiervan hun gezamenlijke prioriteit gemaakt in het kader van het investeringsplan voor een duurzaam Europa. Ze riepen de Europese Commissie op om te investeren in de as Brussel-Luxemburg.  

In een gezamenlijke brief van 14 januari 2021 lanceerden François Bausch, vicepremier en minister van Mobiliteit en Openbare Werken van het Groothertogdom Luxemburg, en Georges Gilkinet, vicepremier en minister van Mobiliteit van de Belgische federale regering, een vurige oproep aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor het groene pact voor Europa, om in het kader van het "investeringsplan voor een duurzaam Europa" financieringsbronnen aan te boren voor de spoorwegas Brussel-Luxemburg. Hun vraag is duidelijk: vandaag Europese financiering op de been brengen voor de as Brussel-Luxemburg.  

Die spoorwegas, die in België over lijn 161 en lijn 162 loopt, is een belangrijke as voor zowel het internationale als het grensoverschrijdende spoorverkeer en heeft een grote symbolische waarde als verbindingstraject tussen twee Europese hoofdsteden. 

Georges Gilkinet: "De werken, die in België over zowat 175 km lopen, zijn technisch zeer complex en overspannen heel wat verschillende disciplines (civieltechnische werken, bovenleidingen, seininrichting en spanningswijzigingen). Deze verbinding staat symbool voor het vrije verkeer tussen onze landen, een vrijheid die onze lidstaten na aan het hart ligt."

François Bausch: "Dit project past mooi binnen het kader van grensoverschrijdende investeringen die de Commissie financiert. De werken op de spoorwegas Brussel-Luxemburg getuigen aan weerszijden van de grens van eenzelfde ambitie: investeren in spoorwegen met het oog op een duurzame en efficiënte mobiliteit, ten dienste van de gebruikers maar ook van onze economie, onze werkgelegenheid en het milieu."

Georges Gilkinet: "Deze spoorverbinding mikt evenwel niet alleen op het vervoer van reizigers, maar ook van goederen. Ze maakt deel uit van de corridor voor goederenvervoer per spoor tussen de Noordzee en de Middellandse Zee en draagt dankzij die ideale ligging mee aan de concrete verwezenlijking van de Europese prioriteit om een flink deel van de 75% van het goederenvervoer dat momenteel over de weg verloopt, naar het spoor over te hevelen. Een streven dat volledig in de lijn ligt van de prioriteiten die de Belgische federale regering  heeft vooropgesteld."

De lijn verbindt de hoofdsteden van de Europese spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg, een project dat eerder al werd opgenomen in Beschikking nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet.

François Bausch: "Als de lidstaten zich inzetten voor een vlottere mobiliteit voor Europeanen, kan de Europese Commissie niet achterblijven en moet ze mee investeren in een dagelijkse mobiliteit voor iedereen én voor een duurzaam Europa."